Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMO region TuriecHľadať
 
 

Stanovy združenia

Stanovy

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

Združenie miest a obcí - región Turiec /ďalej len „združenie“/ je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí regiónu Turiec.
Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh. Navrhovať zákonodarným orgánom, vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy a samosprávnym orgánom riešenie problémov vo všetkých oblastiach samosprávy.

Celú svoju činnosť podriaďuje záujmom združených miest a obci, pri rešpektovaní Ústavy, zákonov a právnych a ekonomických podmienok slobodného, všestranne prosperujúceho rozvoja miest a obcí na princípoch samosprávy.
Združenie miest a obcí - región Turiec je reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí.
 

Čl.II.
Názov a sídlo združenia


Združenie na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 17. septembra 1992 schválilo združenie s názvom:


Z d r u ž e n i e    m i e s t    a   o b c í  -   r e g i ó n   T u r i e cSídlom Združenia miest a obcí - región Turiec / ďalej len „združenie“/ je Martin, nám. Vajanského 1.
Oficiálna skratka názvu je ZMOT. Táto skratka sa do cudzích jazykov neprekladá.

Symboly Združenia:
a) erb
b) pečať
c) zástava
Popis a grafické zobrazenie symbolov tvorí prílohu č.1 týchto stanov.

Čl. III
Postavenie a úlohy združenia


1. Regionálne združenie je samostatná právnická osoba s vlastnými orgánmi a stanovami. Spolupracuje so všetkými združeniami, (záujmovými, regionálnymi, mikroregionálnymi, cezhraničnými, zahraničnými, stavovskými a pod.) ktoré majú záujem na upevňovaní miestnej demokracie a samosprávy.

2. Združenie je koordinačným, iniciatívnym a metodicko - informačným orgánom združených miest a obcí regiónu Turiec.

Zastupuje združené obce a mestá vo vzťahu k zákonodarným orgánom, vláde SR, k ústredným orgánom štátnej správy a medzinárodným organizáciám. Tým nie je obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.

3. Regionálne združenie buď priamo, alebo prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS-u/ plní tieto úlohy:

a) zjednocuje postup obcí pri plnení im zákonom zverených kompetencií a práv na základe požiadania
b) presadzuje všestranný rozvoj miest a obcí
c) aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov, týkajúcich sa samosprávnych orgánov obcí a zastupuje záujmy miest a obcí v ich poradných orgánoch
d) predkladá zákonodarným orgánom, vláde a iným ústredným orgánom štátnej správy iniciatívne na riešenie prípadných sporných otázok, týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov obcí a ich vzťahov so samosprávnym krajom a územnými štátnymi orgánmi
e) zastupuje združené obce v medzinárodných organizáciách, poskytuje im informácie z ich činnosti a sprostredkúva styk miest a obcí s organizáciami v zahraničí
f) na požiadanie obcí vykonáva koordináciu združených obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov
g) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samosprávy obcí a foriem účasti občanov na správe obcí, získavané doma a v zahraničí
h) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy zástupcov samosprávnych orgánov obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií, ako i riešenia rozvojových zámerov obcí a zabezpečovania celospoločenských úloh
i) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárenia, územno - plánovacích dokumentov, spracovanie koncepcií rozvoja sídiel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov
j) v rámci zakladateľskej funkcie zriaďuje činnosti na racionálne poskytovanie organizačných, informačných, právnych, ekonomických a materiálno - technických služieb, servis pre potreby združených obcí a miest
k) vydáva legislatívno - odborné publikácie a periodiká, informačné buletíny a materiály na pomoc samosprávnym orgánom obcí
l) koordinuje činnosť mikroregiónov a poskytuje im metodickú a organizačnú pomoc
m) za účelom naplnenia cieľov uvedených v odseku 1. , môže združenie nakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich s majetkovou účasťou.


Čl. V
Členstvo v združení, práva a povinnosti


1. Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné, riadnym členom sa môže stať každé mesto a obec Turca. Riadne členstvo vzniká na základe prihlášky, schválenej mestským alebo obecným zastupiteľstvom podpísanej štatutárnym zástupcom, dňom jej zaevidovania do zoznamu členov združenia. Zasadnutí ZMOT sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia. Nemajú však práva riadnych členov.

2. Práva riadnych členov
a) zúčastňovať sa prostredníctvom delegovaných zástupcov na rokovaniach snemov, a konferenciách. Člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor alebo starosta), ktorý môže toto právo delegovať iba na poslanca zastupiteľstva svojho mesta, obce alebo mestskej časti.
b) voliť a byť volený do orgánov združenia
c) predkladať námety a žiadosti na riešenie prípadných problémov, týkajúcich sa kompetenčných vzťahov samosprávnych orgánov, ktorými by boli ohrozené práva a záujmy obce
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje ZMOT alebo ZMOS /členovia/
e) požadovať poradenské, koordinačné a servisné služby poskytované ZMOT a navrhovať opatrenia na zlepšenie jeho činnosti
f) zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti
g) prednostne získavať časopisy, publikácie, tlačové periodiká a informácie vydávané združením

3. Povinnosti členov
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení jeho úloh
b) platiť členské príspevky v určenej výške podľa schválenia snemom a stanovenom termíne do 30.6. v roku
c) včas písomne oznamovať personálne zmeny v delegovaní zástupcov obcí v združení

4. Zánik členstva
a) písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia. Vystúpenie zo združenia je možné uskutočniť iba k 31. decembru príslušného roka, adresované písomne predsedovi združenia s prílohou uznesenia poslaneckého zboru.
b) vylúčenie člena. O vylúčení rozhoduje snem na návrh rady združenia. K vylúčeniu môže dôjsť iba z dôvodov neplnenia si povinností podľa čl. IV. Odst. 3 týchto stanov.

Čl. VI.
Hospodárenie združenia


1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z dotácií a darov. Výšku členského príspevku schvaľuje snem.
2. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje snem.
3. Orgány združenia a ich organizačné zložky sú povinné majetok združenia využívať a chrániť.
4. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa pravidiel určeného snemom tým členom združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia.
5. Obec, alebo mesto , ktoré sa stane členom združenia po 30. júni kalendárneho roku, platí za tento rok členské len vo výške jednej polovice svojho riadneho členského príspevku.
6. Členovia združenia môžu hradiť poskytnuté nadštandardné a individuálne služby združenia formou mimoriadnych príspevkov.

Čl. VII.
Orgány združenia


1. Združenie miest a obcí Turca má tieto orgány:
a) Snem združenia (ďalej len snem)
b) Rada združenia (ďalej len rada)
c) Predseda združenia (ďalej len predseda)
d) Podpredsedovia združenia
e) Kontrolná komisia združenia ( ďalej len komisia)


2. Snem združenia
2.1. Je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho delegáti miest spravidla starostovia a primátori miest a obcí regiónu Turiec. Snem sa schádza najmenej 1x polročne. Zvoláva ho predseda alebo rada združenia. Snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov alebo nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, napríklad pri schvaľovaní rozpočtu, voľbe orgánov, schvaľovaní stanov a ich zmeny, prípadne zrušení združenia. Snem je uznášania schopný ak je prítomných viac než 50% členov združenia. Každý delegát má 1 hlas. Spôsob hlasovania určuje snem .

2.2. Prvé ustanovujúce zasadnutie snemu bude zvolané do 60 dní po termíne komunálnych volieb

2.3. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
a) schvaľovať a dopĺňať program snemu a rokovací poriadok
b) schvaľovať a meniť stanovy združenia
c) voliť predsedu, podpredsedov, ostatných členov rady spravidla na 4 roky ( funkčné obdobie) v zdôvodnených prípadoch na návrh rady aj na dobu kratšiu
d) rozhodnúť o zrušení združenia
e) volí zástupcov združenia do rady ZMOS, správnych výborov verejnoprávnych inštitúcií a orgánov iných právnických osôb a dozorných rád, a iných organizácií
f) rozhoduje o vylúčení z členstva nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov
g) schvaľuje výšku členského príspevku, rozpočet združenia a výsledky hospodárenia
h) ostatné uvedené v čl.III , ktoré nedelegoval na iné orgány združenia

3. Rada združenia
Rada združenia je 14 členná. Členovia rady sa volia s prihliadnutím na územné rozmiestnenie regiónu Turiec nasledovne : 5 členov horný Turiec, 6 členov stred Turca , 3 členovia dolný Turiec.

Tvorí ju predseda a podpredsedovia ako aj ostatní členovia (mikroregiónov a okresov Martin,
Turčianske Teplice ).
Rada združenia je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť medzi zasadnutiami snemu. Rada združenia vystupuje navonok voči štátnym orgánom v regióne Turiec,v Žilinskom kraji a prostredníctvom ZMOS-u aj voči NR SR a vláde SR, medzinárodným orgánom a organizáciám. Rada sa skladá s predsedu, dvoch podpredsedov a členov. Všetci sú volení snemom. Rada sa schádza podľa potreby najmenej 1x štvrťročne. Uznesenia rady sú prijaté ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. Členov rady môže odvolať snem. Členstvo v rade je nezastupiteľné a končí sa voľbou nových členov alebo písomným dobrovoľným vzdaním sa.
Do pôsobnosti rady združenia prináleží najmä:

a) obsahová a organizačná príprava a zvolávanie snemov, konferencie, alebo iných stretnutí v rámci združenia, územnou samosprávou alebo so štátnou správou
b) zabezpečiť realizáciu uznesení snemu
c) prerokovávať námety a žiadosti členov združenia, navrhovať postup na ich riešenie. Prerokovávať a zabezpečovať požiadavky či námety ZMOS
d) koordinovať spoluprácu so štátnou správou a inými inštitúciami. Prejednáva kompetenčné vzťahy samosprávy, štátnej správy a iných účastníkov
e) prejednávať a koordinovať rozvoj regiónu.
f) schvaľuje odmeňovanie členov orgánov združenia
g) hospodári s prostriedkami združenia a schvaľuje zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol v priebehu roka
h) udeľuje čestné uznanie osobám, ktoré sa významne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji združenia a cenu ZMOT-u, ktorý schvaľuje rada na návrh predsedu.

4. Predseda združenia
je štatutárnym orgánom združenia. Volí a odvoláva ho snem. Volebným obdobím je zvyčajne celé funkčné obdobie. Je členom rady. Funkčné obdobie sa končí voľbou nového predsedu po komunálnych voľbách.
a) zvoláva zasadnutia rady združenia a podpisuje uznesenia a opatrenia snemu a rady
b) zastupuje združenie vo vzťahu k zákonodarným orgánom, vláde SR orgánom štátnej správy, k právnickým a fyzickým osobám, k medzinárodným orgánom a organizáciám. Je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch u prípadných platených pracovníkov združenia
c) spolu s radou riadi celú činnosť združenia.
d) počas neprítomnosti ho zastupujú v plnom rozsahu podpredsedovia.

5. Podpredsedov združenia:
- volí a odvoláva snem
- volebným obdobím je zvyčajne funkčným obdobím starostu
- počas neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu predsedu združenia.
- funkčné obdobie končí voľbou nových orgánov ZMOT.

6. Kontrolná komisia:
a) Kontrolná komisia má 3 členov, ktorých volí snem na návrh rady spomedzi starostov a primátorov, prítomných na sneme. Funkčné obdobie komisie trvá do prvého snemu po voľbách do orgánov samosprávy obcí a končí zvolením novej komisie. Komisia na svojom prvom zasadnutí volí svojho predsedu. Členstvo v komisii je nezlúčiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia alebo s pracovným pomerom v kancelárii združenia.
b) Komisia plní najmä tieto úlohy:
- Kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia
- Vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelového využívania finančných prostriedkov a majetku združenia
- Navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
- Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia.
- Predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu.

Čl. VIII.
Kancelária združenia

1. Kancelária združenia tvorí aparát, ktorý zabezpečuje koordinačné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisia0ce s činnosťou združenia
2. Kanceláriu združenia riadi tajomník združenia, ktorý zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň predsedovi.
3. Organizačnú štruktúru, počet pracovníkov a odmeňovanie schvaľuje rada združenia na návrh predsedu ZMOT.

Čl. IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prvý snem po komunálnych voľbách do orgánov samosprávy zvolá predseda, príp. tajomník združenia do jedného mesiaca po uskutočnení ustanovujúcich zastupiteľstiev miest a obcí.
2. V prechodnom období, od termínu volieb do orgánov samosprávy miest a obcí do doplnenia orgánov združenia, predseda vykonáva v súlade s týmito stanovami kompetencie prislúchajúce rade združenia mimo bodov v čl. VI. ods. 3 písm. f,g,h.
3. Stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 17.9.1992, zmena a doplnenie stanov bola schválená snemom združenia dňa 31.5.1999.


Erb
Oficiálny symbol združenia tvorí v zelenom kruhovompoli strieborné
( biele) dvojvežové nízke mestské opevnenie s vytiahnutou mrežou v otvorenej bráne, nad ktorou je erb so znakom turčianskeho regiónu /na modrom štíte zobrazený vyrastajúci (biely)vlk zo zlatej (žltej) koruny držiaci zlatú (žltú) stopku torjruže, jednej striebornej (bielej) medzi dvomi červenými/. Kruhopis znie:“ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ- REGIÓN TURIEC“. Za oficiálny symbol združenia sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo jeho plastické stvárnenie, ak zodpovedá vyobrazeniu oficiálneho symbolu združenia.
Zelená farba vyjadruje charakter krajiny regiónu „Turčianska záhradka“.

Pečať
Pečať združenia je odvodená z erbu združenia, z jeho jednofarebného grafického zobrazenia.V kruhovom poli je dvojvežové nízke mestské opevnenie s vytiahnutou mrežou v otvorenej bráne, nad ktorou je erb so znakom turčianskeho regiónu (na štíte zobrazený vyrastajúci vlk z koruny,držiaci stopku trojruže.Kruhopis znie:“ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ - REGIÓNU TURIEC“.

Vlajka
Vlajka ( zástava ) združenia je odvodená z erbu združenia podľa vexilologických pravidiel.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka